Nyheter

Markkartering.se kommer utvecklas löpande för att möta marknadens efterfrågan på funktioner som underlättar för lantbrukare och rådgivare.
Därför finns här möjligheten att läsa om förändringar som skett under den senaste tiden.


Varning då analysvärde inte kan räknas ut i delar av styrfil

Publicerat Januari 2019

I vissa fall kan det hända celler i styrfilen ligger för långt ifrån närmaste markkarteringspunkt.
På Markkartering.se har vi då valt att inte lägga till ett analysvärde, vilket resulterar i att ingen giva kommer läggas i den cellen.

Från och med nu kommer Markkartering.se varna då styrfiler innehåller celler eller områden utan uträknad analysvärde.
Det är upp till er som användare att avgöra vad som ska göras i dessa område.

Meddelandet som visas då styrfilen innehåller områden utan analysvärde.

Då rutan Visa areal där analysvärden saknas markeras kommer dessa områden markeras med röd färg för att tydligt sticka ut på kartan.

På kartan som visar styrfilen syns ni tydligt de områden som saknar analysvärde.

Möjligheten finns då att manuellt välja en giva som ska appliceras i dessa celler, alternativt hämta medelgivan för det eller de valda fälten.
Då områdena är relativt små går det även att hämta giva från närmaste cell som innehåller en giva.
Detta ger ett bra resultat då man har flera separerade områden som saknar analysvärden, likt i bilden ovan. Ett område i norra delen och ett i den syd-östra delen.
I bilden nedan syns resultatet då närmaste värde hämtas.

Användaren har här valt att hämta giva från närmaste cell.

Ytterligare ett alternativ är att använda Måla manuell giva för att själv måla ut önskad giva i området.

Uppdaterad kartdel, PDF vid export och interpolerad lerhaltskarta

Publicerat Augusti 2018

I mitten av augusti gjordes en uppdatering där bland annat styrfilsdelen flyttades.
För att underlätta för användaren samlades styrfilsdelen och makkarteringskartorna i samma vy. Användare kan nu enkelt på ett och samma ställe se statistik kring valda skiften eller med ett enkelt klick skapa styrfil för skiftet.

Då styrfiler skapas och laddas ned följer det med en PDF-rapport innehållandes all information kring styrfilen samt en karta.
Se bild nedan.

Alternativet Lerhaltskartan från SGU finns nu tillgängligt då kartan visas. Alternativet visar en interpolerad karta direkt från Lerhaltskartan.


Exporterad PDF som visar skapad styrfil.

Sammansatta markkarteringar med mera

Juli 2018

Under slutet av Juli månad släpptes en större uppdatering av Markkartering.se.
I uppdateringen har vi arbetet med att bland annat minska laddningstider och förbättra användarupplevelsen.

Utöver detta finns även möjligheten att från och med nu skapa det vi valt att kalla Sammansatt markkartering.
Detta innebär att användaren själv kan sätta ihop analyser från olika kunder och olika årtal.
Ett exempel skulle kunna vara en lantbrukare som utökat sin areal och nu vill se de markkarteringar som utförts där i en samlad bild med sina egna tidigare markkarteringar.
Med hjälp av sammansatta markkarteringar går detta nu att lösa. På en och samma karta kan flera olika markkarteringar visas oavsett kund och oavsett provtagningsår.
En förutsättning för detta är att användaren har tillgång till de kundnummer ifrån vilka analyserna ska hämtas.

Utöver detta har ett antal uppdateringar gjorts i styrfilsdelen. Bland annat kan användaren nu välja att öka eller minska den totala givan, styrfilen anpassas efter det värdet.
I den karta som visar styrfilen finns nu mängd växtnäring representerat i legenden nere till höger, tillsammans med mängd produkt.

Då styrfiler skapas utifrån lerhaltskartan finns nu fler möjligheter att mata in önskad mängd vid var lerhalt. Tidigare fanns bara möjligheten att dra punkter i diagrammet (se bild nedan).
Nu finns även möjligheten att mata in önskad giva manuellt. Självklart går det att avända både diagrammet och manuell inmatning samtidigt.
Det går från och med nu även att manuellt måla önskad giva då man skapar styrfil utifrån lerhaltskartan.

Justeringsmöjligheter som finns då styrfil skapas från lerhaltskartan.

Jämförelse av markkarteringar

Maj 2018

Nu finns möjligheten att jämföra analyser mellan olika provtagningsår eller kunder. På ett smidigt vis får lantbrukaren eller rådgivaren en god översikt av förändringen mellan två markkarteringar.
Det går utmärkt att jämföra markkarteringar mellan olika kunder om de skulle ha markkarterat samma fält.
I jämförelsevyn visas två kartor, där kan användaren välja fritt vad som ska visas. Exempelvis skulle användaren kunna välja att visa samma markkartering i de två kartorn. I den ena kartan visas pH och i den andra t.ex. Fosfor. På så vis kan jämförelser mellan analystyper göras smidigt.
De två kartorna kan med hjälp av ett knapptryck synkroniseras. Detta gör att de två kartorna följer varandra och visa sammar område då användaren zoomar eller panorerar kartan.

Ny knapp som används för att jämföra markkarteringar.

Då användaren väljer samma fält i de båda kartorn och markkarteringarna är utförda vid olika årtal visas ytterligare information en bit ned på sidan.
Framförallt visas en karta där förändringen av vart prov mellan markkarteringarna syns. Ett smidigt sätt att identifiera områden där analysvärde stigit eller sjunkit.

Information som visas då samma fält markerats i två olika provtagningar.

Spara bild på styrfil

Då styrfiler skapas finns nu möjligheten att spara en bild som visar styrfilen.

Bildikonen används för att spara en bild på styrfilen.

Övriga rättningar

De interpolerade bilderna som visas kan nu göras transparenta, i kombination med flygfoto kan det ge ökad insikt vid eventuella problemområden.
Ytterligare kalksorter har lagts till.
Användaren kan nu se mullhalt, lerhalt och sand-grovmo på kartan. Endast de punkter där dessa analyser har tagits visas.
Analysvärden visas nu alltid snett ned till höger om en provpunkt.
Utöver detta har flera mindre rättningar gjorts.

Måla egen giva och justera fosforgiva vid hög pH

April 2018

Båda dessa två nya funktioner styrs av licenser. Saknar ni licenserna för att kunna måla ut giva och justera fosforgiva vid höga pH kontakta då Hushållningssällskapet i er region.


Måla egen giva

Användare kan nu manuellt måla eller klick ut önskad giva i en styrfil. Oberoende av vilken typ av styrfil som skapas.
I bilden nedan visas ett fält där det röda området styrs av en manuellt vald giva.

Manuellt målad giva i flera nivåer

Med ett klicka kan användaren göra lagret som visar styrfilen nästan helt transparent och visa satellitbilder i bakgrunden.
På så vis kan problemområden i fält snabbt hittas och önskad ny giva kan målas ut manuellt i de områdena.


Justera fosforgiva vid höga pH-värden

Användare kan nu manuellt måla eller klick ut önskad giva i en styrfil. Oberoende av vilken typ av styrfil som skapas.
I bilden nedan visas ett fält där det röda området styrs av en manuellt vald giva.

Inställningsmöjligheten att öka fosformängden vid höga pH-värden

Övriga rättningar

Utöver dessa två funktioner har flera andra rättningar utförts.
Bland annat har tillverkning av styrfiler snabbats upp avsevärt. Då användaren nu väljer en minsta giva för styrfilen kommer alla celler med ingen giva ändras till den valda lägsta givan.
Utöver det har namn på analyser justerats.
Då antalet inställningar för styrfiler ökar finns nu möjligheten att minimera var inställning, allt för att göra programmet lättanvänt.

Sortering av kunder och legend på kartan

April 2018

Användare kan nu söka i listan av kunder. Det går även bra att sortera listan på valfri kolumn genom att klicka på kolumnrubrikerna.
Utöver det visas nu en legend då användaren tittar på markkarteringsresultat.

Möjlighet att ladda ner filer

Februari 2018

Det finns nu möjlighet att ladda ner enskilda markkarteringar från Markkartering.se.
Klicka på Kundnummer i menyn och välj därefter en kund.
Var markkartering har nu en knapp för att ladda ned en fil.
Filen är anpassad för att användas i växtodlingsprogram.

Ny knapp, Ladda ned.

Fler inställningsmöjligheter för styrfiler

November 2017

I de fall då lantbrukaren har gjort en tidigare spridning med exempelvis jämn NPK-giva för att nå kvävemålen kan möjligheten finnas att man vill lägga en extra giva får att nå fosformålen på fältet.
Med hjälp av denna nya inställning kan lantbrukaren eller rådgivaren skapa en ny styrfil för att göra just detta.
Baserat på den valda produkten och mängden som körts ut vid den tidigare spridningen räknas fosformängden ut. Detta dras sedan från i den nya styrfilen.

Inställningar för att att minska giva baserat på tidigare spridning

Designförändringar och instruktioner

September 2017

För att ge en mer enhetlig design valde vi att ersätta det tidigare kugghjulet i kartvyn med ett nytt (se bilder nedan). Kugghjulet används för att välja analys som ska visas på kartan.
Utöver det la vi även till en informationsknapp på kartan. Då ni klickar på den visas instruktioner för hur kartan fungerar och hur ni går till väga för att t.ex. välja ett fält.

Tidigare knapp för val av analys
Ny knapp för val av analys, kugghjulet. Samt ny knapp för instruktioner, ikonen

Visa beräknad lerhalt

Augusti 2017

Möjligheten att visa beräknad lerhalt utvecklades under Augusti 2017.
Beräknad lerhalt innebär en kombination av lantbrukarens lerhalter och den rikstäckande lerhaltskarta som tagits fram, läs mer här.

Val av beräknad lerhalt

Möjlighet att skapa styrfiler

Juli 2017

Under sommaren 2017 har Markkartering.se tagit nästa steg för att underlätta arbetet med markkarteringar och styrfiler.
På Markkartering.se kan nu Hushållningssällskapets kunder skapa styrfiler för Fosfor, Kalium och Kalk. På sikt kommer fler möjligheter finnas tillgängliga.
Tillverkningen av styrfiler sker i webbläsaren och sparas enkelt ned i önskat filformat för den dataterminal ni använder.

Arbetet med Markkartering.se kommer fortlöpa under hösten 2017.

Markkartering.se öppnas upp för Hushållningssällskapets kunder och rådgivare

Våren 2017

På ett smidigt sätt kan användarna på Markkartering.se se sina befintliga markkarteringar oavsett var de befinner sig.
Uppföljning av markkarteringsvärden mellan olika provtagningar ger möjlighet att se variation.